ABOUT

เกี่ยวกับโครงการ 
 
 
 

หลักการและเหตุผล

                
                    ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดี ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนชาวไทย  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา  หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ องค์การปกครองท้องถิ่น หน่วยงานด้านการศึกษา โรงเรียน และชุมชน  กำหนดจัดกิจกรรมโคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า  ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561  ในระหว่างวันที่ 1-2  ธันวาคม  2561 ณ บริเวณอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา  บ้านเขายายเที่ยงเหนือ  ตำบลคลองไผ่  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งจากสถิติการจัดกิจกรรม  ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2555 – 2560 จำนวน  6 ครั้ง  ได้รับการตอบรับจากภาคส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เครือข่ายด้านการกีฬา  เยาวชน  ตลอดจนชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง เป็นอย่างดียิ่ง    

ดังนั้น ในปีนี้จังหวัดนครราชสีมา  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมดังกล่าว  จึงได้

ยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขัน  เพื่อมุ่งสู่ระดับนานาชาติ  ระดับสากล และเปิดโอกาสให้นักกีฬาชาวต่างชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัด และนอกพื้นที่จังหวัด     เข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว   และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าลำตะคอง ชลภาวัฒนา ได้มีโอกาสต้อนรับนักวิ่งและผู้ร่วมกิจกรรมที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา  ซึ่งนับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและส่งเสริมอาชีพด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนอีกทางหนึ่งด้วย

 

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง อันจะนำมาซึ่งพลังในการต่อต้านและป้องกันยาเสพติด
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชนรอบพื้นที่
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า
5. เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ องค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานด้านการศึกษา โรงเรียน และชุมชน สมาคม/ชมรมเดิน/วิ่ง เพื่อสุขภาพในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
6. เพื่อส่งเสริม ผลักดันการพัฒนากีฬาในระดับท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐาน  ทั้งในด้านมาตรฐาน
บุคลากรทางการกีฬา  สถานที่อุปกรณ์และมาตรฐานการจัดการแข่งขัน  เพื่อมุ่งสู่ระดับชาติและระดับสากลต่อไป
7. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดนครราชสีมา   ในด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
 นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น  ให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
8. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ.  และผู้มีส่วนได้เสีย
9. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ กฟผ.

 

Powered by MakeWebEasy.com